Υπηρεσίες

Βασικό αντικείμενο είναι οι ενοικιάσεις κάδων αποκομιδής αδρανών υλικών (μπαζών) και απορριμμάτων, η ορθή διαχείριση πάσης φύσεως αποβλήτων (μη επικινδύνων) και η αγορά σκραπ σιδήρου και μετάλλων, προσφέροντας έτσι ολοκληρωμένες λύσεις στις ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων.