Ενοικιάσεις κάδων & χοανών προς εταιρείες

Η μορφή, η ποσότητα, η φυσική κατάσταση των αποβλήτων και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις τους λαμβάνονται υπόψη πάντα στην επιλογή του κατάλληλου μέσου συλλογής και μεταφοράς. Στις εγκαταστάσεις της εκάστοτε εταιρείας εγκαθίστανται, ανάλογα με την ποσότητα και το είδος του υλικού, containers διαφόρων μεγεθών σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Εφόσον το φορτίο των containers συμπληρώσει το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο συλλέγεται από κατάλληλα φορτηγά-αυτοκίνητα που διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων. Στη συνέχεια τα απόβλητα οδηγούνται σε νόμιμους τελικούς αποδέκτες προς διαχείριση.

Στην περίπτωση εγκατάστασης κάδων συγκέντρωσης αποβλήτων ο ακριβής προσδιορισμός των σημείων συλλογής δεν είναι στατικός, αλλά προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες που εμφανίζονται. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην προκληθούν οχλήσεις από το θόρυβο ή τη σκόνη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται κατάλληλη επιλογή των χώρων συγκέντρωσης με βάση τα κάτωθι κριτήρια:

• εξασφάλιση προσβασιμότητας των οχημάτων και λειτουργικότητας των διαδικασιών φορτοεκφόρτωσης

• ευκολία πρόσβασης στον παραγωγό των αποβλήτων χωρίς παρενόχληση των γειτονικών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων

• εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής

• ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης του περιβάλλοντος χώρου

Η εταιρεία μας σας προτείνει:

Container 10m3 (ανοιχτού ή κλειστού τύπου)

Προτείνεται για συλλογή αποβλήτων από εταιρείες σε μικρότερες συνήθως ποσότητες. Τα containers κλειστού τύπου χρησιμοποιούνται συνήθως για συλλογή αποβλήτων όπως η ιλύς προερχόμενη από την λειτουργία βιολογικών καθαρισμών για την αποφυγή οσμών.

Open Top Container 20m3

Προτείνεται για συγκέντρωση αποβλήτων σε μεγαλύτερες ποσότητες. Κύριο πλεονέκτημα του είναι η στεγανότητα που παρέχει στον πελάτη για την αποφυγή στραγγισμάτων.

Open Top Container 30m3

Προτείνεται για συγκέντρωση αποβλήτων σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Press container 10m3

Προτείνεται για συγκέντρωση ανακυκλώσιμων υλικών όπως το χαρτί. Κύριο πλεονέκτημά του είναι η δυνατότητα συμπίεσης των αποβλήτων με αποτέλεσμα να μειωθεί ο όγκος τους.

Press container 20m3

Προτείνεται για συγκέντρωση ανακυκλώσιμων υλικών όπως το χαρτί σε μεγαλύτερες ποσότητες.