Ενοικιάσεις κάδων & χοανών προς ιδιώτες

Κατά την διάρκεια κατασκευών, κατεδαφίσεων ή πάσης φύσεως οικοδομικών εργασιών προκύπτουν αδρανή υλικά (μπάζα). Τα απόβλητα αυτά ονομάζονται Α.Ε.Κ.Κ. (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων) και η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ορθή διαχείρισή τους. Να τονιστεί ότι στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας υφίσταται Συλλογικό Συστήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) με σκοπό την ορθή παρακολούθηση αυτού του ρεύματος των αποβλήτων, με το οποίο η εταιρεία μας είναι συμβεβλημένη.

Ανάλογα με τις ανάγκες σας η εταιρεία μας σας προτείνει τον παρακάτω εξοπλισμό:

Open Top Container 3m3

Προτείνεται για μικρές ποσότητες αδρανών υλικών και απορριμμάτων. Εγκαθίσταται συνήθως σε χώρους με δυσκολία πρόσβασης, όπως ο αστικός ιστός.

Open Top Container 10m3

Προτείνεται για συλλογή αδρανών υλικών και απορριμμάτων σε μεγαλύτερες ποσότητες και εγκαθίσταται σε χώρους με ευκολία πρόσβασης.

Συλλεκτήρες μπαζών (χοάνες)

Η εταιρεία μας διαθέτει χοάνες (χωνιά) για την ευκολία συλλογής των μπαζών μέσα στον κάδο. Οι χοάνες είναι πλαστικοί ανθεκτικοί σωλήνες οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικές αλυσίδες. Πόσα κομμάτια θα χρησιμοποιηθούν εξαρτάται από το ύψος και την κλήση του σημείου τοποθέτησης. Την συναρμολόγηση και τοποθέτησή τους αναλαμβάνει το προσωπικό μας. Οι χοάνες έχουν μεγάλη χρησιμότητα γιατί διευκολύνουν την απόρριψη των μπαζών απευθείας μέσα στον κάδο από ένα ψηλότερο σημείο οικοδομής ή πολυκατοικίας. Η απόρριψη των μπαζών, χωρίς χοάνες, αποτελεί μία εργασία εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη ειδικά όταν πρόκειται για κατάβαση από το εσωτερικό μίας πολυκατοικίας – οικοδομής. Με την εγκατάσταση χοανών ο πελάτης εξοικονομεί χρόνο (άρα και χρήμα μειώνοντας τις εργατοώρες) στις εργασίες του και αποφεύγει τυχόν φθορές και μικροατυχήματα.