Περιβαλλοντική συμβουλευτική και υπηρεσίες ΗΜΑ

Η εταιρία μας εφαρμόζει την ευρωπαϊκή κατεύθυνση «διαλογή στην πηγή» και «πρόληψη – επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση – ανάκτηση – διάθεση». Σύμφωνα με τις παραπάνω τακτικές το κάθε ρεύμα αποβλήτου συλλέγεται ξεχωριστά και η διαχείρισή του θα γίνεται ορθότερα, με μεγαλύτερη ευκολία και οικονομικά συμφέροντα τρόπο. Οι τρόποι συγκέντρωσης καθώς και οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που σχετίζονται με τη διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να ακολουθούν την κείμενη Νομοθεσία καθώς και τις κατευθύνσεις/οδηγίες των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους. Στόχο της εταιρείας μας αποτελεί πάντα η διαχείριση των αποβλήτων (συλλογή, μεταφορά και τυχόν επεξεργασία αν απαιτηθεί) να πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η υγεία του ανθρώπου και η περιβαλλοντική ακεραιότητα. Να τονιστεί ότι βασική αρχή είναι η αποφυγή συσσώρευσης αποβλήτων κάθε είδους στις εγκαταστάσεις μας.

Σημαντικό παράγοντα στη διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί η αναγνώριση τους ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών και η πρόκληση επικίνδυνων καταστάσεων όπως επίσης και η πρόκληση δευτερογενών περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως εκπομπές οσμών, ρύπανση οδών από διαρροές ακαθάρτων στραγγισμάτων κ.λ.π. Η εταιρεία μας οφείλει να ενημερώνει σχετικά με την ορθή διαχείριση στο σύνολο των αποβλήτων που παράγει ο κάθε πελάτης και να τον προφυλάσσει από τυχόν λάθη ή παραλείψεις.
Η εταιρία μας λειτουργεί πάντα προς όφελος του περιβάλλοντος αλλά και την εξοικονόμηση πόρων μέσα στην παραγωγική διαδικασία κάθε δραστηριότητας.

Για τη διαχείριση των αποβλήτων πολιτικής της εταιρείας μας είναι να:

• Αναγνωρίσουμε πιθανούς κινδύνους μέσα από την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης
• Συνεργαστούμε με το προσωπικό που απαρτίζει την εταιρεία για τα θέματα ανακύκλωσης και περιβάλλοντος
• Παρέχουμε τον ανάλογο εξοπλισμό
• Ενημερώνουμε, εκπαιδεύουμε και επιβλέπουμε το προσωπικό μας
• Διασφαλίσουμε ότι το προσωπικό μας είναι κατάλληλο για τις εργασίες που εκτελεί
• Αναθεωρούμε συνέχεια τα σχέδια διαχείρισης που κρίνονται αναποτελεσματικά